POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

Cots Alsina dins la seva Política de millora contínua, promourà la implantació dels principis expressats a continuació com a
part del seu compromís amb la Qualitat, Medi Ambient, la Seguretat Vial i la Seguretat i Salut dels Treballadors/es:

“ Oferir serveis de transport de viatgers per carretera que s’ajustin a les necessitats dels seus clients i usuaris, eliminant o minimitzant al màxim el seu impacte negatiu sobre el medi i els riscos sobre la vida i/o salut dels seus treballadors, vianants, ciclistes, altres conductors/es ”

Per aconseguir aquests compromisos establim els següents principis:

 • Proporcionar formació i informació per a aplicar a cada lloc de treball, procediments que asseguren uns standars de qualitat i la protecció al medi, la seguretat vial i dels treballadors.

 • Complir la legislació aplicable i altres acords als que l’empresa estigui voluntàriament adscrita, així com als requeriments
  del client quan existeixin.

 • Prendre les mesures necessàries per a reduir l’impacte ambiental produït durant la prestació del servei per part de COTS ALSINA SL, tenint en compte el Cicle de Vida de materials, equips, consumibles i residus.

 • Informar als proveïdors i subcontractats del nostre compromís amb la qualitat, el medi ambient, la seguretat vial i dels treballadors i promoure la seva implicació en els mateixos.

 • Compromís de millorar contínuament la eficàcia, establiment i seguiment d’un Pla de Millora amb l’administració  i complir
  amb els requisits de l a Norma UNE-EN 13.816.

 • Emprar les millors i més netes tecnologies disponibles, d’aplicació econòmica viable.

 • Fomentar la prevenció de la contaminació i la cultura de la seguretat i salut en el treball.

La direcció de COTS ALSINA SL es compromet a examinar i revisar la seva Política de Qualitat, Medi Ambient, Seguretat Laboral,
Eficiència i Seguretat Vial de manera periòdica i a comunicar-la a tots els seus treballadors, col·laboradors i públic en general.

                                                                                     La Direcció

Cots Alsina, SL                                                                                     31 de Gener de 2019